حمایت از ایده های استارتاپی متعالی

بسمه تعالی

حمایت از استارتاپ متعالی

وقتی که تیمی پر انرژی و فعال یک ایده نو را ضمیمه خود کرده باشد اگر حمایت نشود دو حالت ممکن است پیش آید. حالت اول آنکه تیم با هر مشقتی که هست خود را حفظ کرده و با کار سخت بر آن ایده خود را به شکوفائی میرساند و حیات خود را پایدار میسازد. حالت دوم اینکه پس از مواجهه با واقعیات اجتماع دچار بن بستها و دست اندازهای پیش روی خود شده و بدون حمایت نمیتواند از آن موانع عبور کند و لذا تیم دچار سقوط و فروپاشی میشود. نگاهی به آمار استارتاپهای رشد یافته بدون حمایت قبلی اینطور نشان میدهد که ریزش مجموعه استارتاپهای نوظهور که بدون حمایت بوده اند 90 درصد است. یعنی از هر 10 استارتاپ نوظهور 9 مورد شکست میخورند. بنابراین حمایت از یک استارتاپ کلید اصلی رشد استارتاپها در جامعه میباشد. این امر مداخله دو بخش از جامعه را می طلبد. اول دولت و حاکمیت جامعه است که با استفاده از اهرمهای اجرائی کلان در دست خود و همچنین وضع و اجراء قوانین حمایتی به حمایت از استارتاپها بپردازد. دوم متن جامعه و خصوصا فعالان اقتصادی و تشکلهای آنها میباشد که بایستی صاحب برنامه های مدون حمایت از کسب و کارهای نوپا به هدف نوسازی و بهبود وضعیت صنایع خود باشند.

درک ناقص و ضعیف از مفهوم سرمایه گذاری بر استارتاپها در کشور ما اساسی ترین مساله سرمایه گذاری بر روی آنها میباشد. عمدتا وقتی سخن از حمایت می آید ذهن عموم افراد بسمت حمایت مالی هدایت میشود و نیاز اصلی را نیاز مالی تشخیص میدهند. این در حالی است که بهیچ عنوان حمایت از یک استارتاپ محدود به حمایت مالی نیست. تیمهای جوان و پرانرژی که صاحب ایده های کارآفرینانه هستند در مواجهه با افت و خیزهای جامعه معمولا عجول، احساساتی، کم تجربه و خام اندیش هستند. همین مواجهه با افت و خیزهای اجتماع است که ریشه شکست بسیاری از استارتاپهاست. مواجهه با افت و خیزها و بحرانها نیازمند تجربه، اعتبار اجتماعی و دوراندیشی است. این تجربه باید بوسیله صاحبان آن که پیران فرهیخته اشتغال و کارآفرینی در جامعه هستند به کارآفرینان جوان منتقل گردد و آنان را در مسیر توسعه کسب و کارشان یاری رساند. لذا اولین حمایت که مهمترین حمایت نیز محسوب میشود حمایت مدیریتی و انتقال تجربه و مهارتهای مدیریتی است که متاسفانه در کشور ما بسیار کمتر به آن پرداخته میشود.

مساله دیگر حمایت از کسب و کارهای نوپا ظرفیت حمایت پذیری تیم استارتاپی است که صاحب ایده و فعال کننده آن است. اگر به لحاظ ظرفیت اجتماعی و فهم سرمایه گذاری درک تیم ناقص و محدود باشد یقینا با سرمایه گذار به چالش برخواهند خورد. لذا سرمایه پذیری نیز نیازمند فرهیختگی لازم برای خود میباشد. چنین فرهیختگی را باید با نگاه به تجارب دیگران و پند گرفتن از افت و خیزهای آنان بدست آورد. بعبارت دیگر راه رفته شده توسط دیگران را باید مشاهده نمود و خود را در مسیر مشابه آنان دانست. این امر تنها در صورتی محقق میشود که برنامه آشنایی با کارآفرینان و استفاده از تجارب موفق برای تیمهای کارآفرینی تدارک و اجرا شود.

پس از ایجاد ظرفیت سرمایه پذیری در تیم کارآفرین و همچنین درک درست از سرمایه گذاری برای سرمایه گذار و کارآفرین ایجاد شد نوبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری میرسد. این برنامه در شش گام مبحث "خلق ارزش اجتماعی توسط استارتاپهای متعالی و سرمایه گذاری بر آنها" شرح داده شده است. مهم اینست که سرمایه گذاری بصورت یک پروژه تعریف شود و خروجی قابل انتظار از آن پروژه همراه با منابع و برنامه آن و سایر ملزومات یک پروژه در مورد آن لحاظ شود که تعریف چنین پروژه ای در حوزه تخصصی شرکت ما یعنی سامانه پگاه نوآوران دانا میباشد.

حمایت از ایده های استارتاپی

حمایت از ایده های استارتاپی متعالی

وقتی که تیمی پر انرژی و فعال یک ایده نو را ضمیمه خود کرده باشد اگر حمایت نشود دو حالت ممکن است پیش آید. حالت اول آنکه تیم با هر مشقتی که هست خود را حفظ کرده. با کار سخت بر آن ایده خود را به شکوفائی میرساند.حیات خود را پایدار میسازد. حالت دوم اینکه پس از مواجهه با واقعیات اجتماع دچار بن بستها و دست اندازهای پیش روی خود شده و بدون حمایت نمیتواند از آن موانع عبور کند.لذا تیم دچار سقوط و فروپاشی میشود. نگاهی به آمار استارتاپهای رشد یافته بدون حمایت قبلی اینطور نشان میدهد که ریزش مجموعه استارتاپهای نوظهور که بدون حمایت بوده اند ۹۰ درصد است. یعنی از هر ۱۰ استارتاپ نوظهور ۹ مورد شکست میخورند.

حمایت از ایده های استارتاپی کلید اصلی رشد استارتاپها در جامعه

این امر مداخله دو بخش از جامعه را می طلبد. اول دولت و حاکمیت جامعه است که با استفاده از اهرمهای اجرائی کلان در دست خود و همچنین وضع و اجراء قوانین حمایتی به حمایت از استارتاپها بپردازد. دوم متن جامعه و خصوصا فعالان اقتصادی و تشکلهای آنها میباشد.که بایستی صاحب برنامه های مدون حمایت از کسب و کارهای نوپا به هدف نوسازی و بهبود وضعیت صنایع خود باشند.

درک ناقص و ضعیف از مفهوم سرمایه گذاری بر استارتاپها در کشور ما اساسی ترین مساله سرمایه گذاری بر روی آنها میباشد. عمدتا وقتی سخن از حمایت می آید ذهن عموم افراد بسمت حمایت مالی هدایت میشود. نیاز اصلی را نیاز مالی تشخیص میدهند. این در حالی است که بهیچ عنوان حمایت از یک استارتاپ محدود به حمایت مالی نیست. تیمهای جوان و پرانرژی که صاحب ایده های کارآفرینانه هستند در مواجهه با افت و خیزهای جامعه معمولا عجول، احساساتی، کم تجربه و خام اندیش هستند.

دلیل شکست استارتاپها

همین مواجهه با افت و خیزهای اجتماع است که ریشه شکست بسیاری از استارتاپهاست. مواجهه با افت و خیزها و بحرانها نیازمند تجربه، اعتبار اجتماعی و دوراندیشی است. این تجربه باید بوسیله صاحبان آن که پیران فرهیخته اشتغال و کارآفرینی در جامعه هستند به کارآفرینان جوان منتقل گردد.آنان را در مسیر توسعه کسب و کارشان یاری رساند. لذا اولین حمایت که مهمترین حمایت نیز محسوب میشود حمایت مدیریتی و انتقال تجربه و مهارتهای مدیریتی است.متاسفانه در کشور ما بسیار کمتر به آن پرداخته میشود.

ظرفیت حمایت پذیری

مساله دیگر حمایت از کسب و کارهای نوپا ظرفیت حمایت از ایده های استارتاپی است.که صاحب ایده و فعال کننده آن است. اگر به لحاظ ظرفیت اجتماعی و فهم سرمایه گذاری درک تیم ناقص و محدود باشد یقینا با سرمایه گذار به چالش برخواهند خورد. لذا سرمایه پذیری نیز نیازمند فرهیختگی لازم برای خود میباشد. چنین فرهیختگی را باید با نگاه به تجارب دیگران و پند گرفتن از افت و خیزهای آنان بدست آورد. به عبارت دیگر راه رفته شده توسط دیگران را باید مشاهده نمود.خود را در مسیر مشابه آنان دانست. این امر تنها در صورتی محقق میشود که برنامه آشنایی با کارآفرینان و استفاده از تجارب موفق برای تیمهای کارآفرینی تدارک و اجرا شود.

پس از ایجاد ظرفیت سرمایه پذیری در تیم کارآفرین و همچنین درک درست از سرمایه گذاری برای سرمایه گذار و کارآفرین ایجاد شد.نوبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری میرسد. این برنامه در شش گام مبحث “خلق ارزش اجتماعی توسط استارتاپهای متعالی و سرمایه گذاری بر آنها” شرح داده شده است. مهم اینست که سرمایه گذاری بصورت یک پروژه تعریف شود.خروجی قابل انتظار از آن پروژه همراه با منابع و برنامه آن و سایر ملزومات یک پروژه در مورد آن لحاظ شود.که تعریف چنین پروژه ای در حوزه تخصصی شرکت ما یعنی سامانه پگاه نوآوران دانا میباشد.

no-repeat;left top;;

auto