مشخصات تیم مناسب برای تحقق ایده استارتاپی متعالی

بسمه تعالی

مشخصات تیم مناسب برای تحقق ایده استارتاپی متعالی

تمامی ارزش هر ایده در قابلیت اجرا و همچنین خود اجراء آن میباشد. اگر ایده ای منحصر به حرف باشد و در جهان واقع هیچ نمودی نداشته باشد یقینا ارزش آفرینی در جهان واقع نیز ندارد. فلسفه وجود استارتاپها در تلاش برای تحقق بخشیدن به یک ایده مشخص است. هر استارتاپی نیازمند تیمهای حرفه ای هستند که توان مدیریت تحقق یک ایده را از دوره تولد آن تا بلوغ و اثربخشی کامل آن در جامعه داشته باشند.

مفهوم تازه متولد شده استارتاپهای متعالی در دنیای کارآفرینی همراه با خود حاوی انبوهی از ایده ها و کسب و کارهای بالقوه است که نیازمند تیمهای کارآفرینی است که توان مدیریت آنها را داشته باشند. لذا پاسخ این سوال بسیار مهم است که یک ایده استارتاپی متعالی را چه تیمهایی با چه مشخصاتی میتوانند به ثمر رسانند و اساسا با تیمهایی که یک استارتاپ غیرمتعالی را به ثمر میرسانند چه تفاوتی دارند؟ پاسخ این سوال را در توان درک شاخصهای استارتاپهای متعالی و ارزشهای برآمده از این شاخصها توسط اعضاء یک تیم میتوان دانست.

مهمترین ابزار برای فهم اینکه چقدر یک تیم شاخصهای تعالی استارتاپ را درک میکنند وادار کردن اعضاء تیم به طرح مسائلی است که جامعه در هر یک از شاخصهای یک استارتاپ متعالی دارد. مثلا پاسخ این سوال مشخص شود که "مهمترین مسائل جامعه از منظر یک تیم مدیریتی یک استارتاپ متعالی در حوزه های سلامت و امنیت چیست و چه راه حلی برای هر مساله با استارتاپ آنان برای هر مساله وجود دارد؟" کیفیت مسائلی که در هر یک از شاخصهای پنج گانه یک استارتاپ متعالی از طرف تیم مدیریتی آن استارتاپ مشخص میشود تعیین کننده میزان متعالی بودن استارتاپی است که آنان بدنبال ایجاد آن هستند.

شاخصهای تعالی چراغ راه افراد تیم مدیریت استارتاپ است که نقشه راه آنان را مشخص میکند. برنامه ریزی استراتژیک استارتاپ بوسیله همین مسائل مشخص شده و نگاه به آینده و تصویر آینده خود و جامعه بوسیله راه حل مسائل همین شاخصها است که مشخص میشود.