کنترل پراکندگی اطلاعات سازمان ها

کنترل پراکندگی اطلاعات سازمان ها:جمع آوری اطلاعات پراکنده رخدادی است که در جریان هر مساله ای باید رخ دهد تا رخدادی بزرگتر یعنی حل مساله بوقوع بپیوندد. این امر همانطور که در مبحث مربوط به سازمان خلاق بیان کردیم نیازمند مجموعه ای از محرکها میباشد. اگر محرکهای مورد نظر بخوبی طراحی شده و قوی عمل کنند. اطلاعات مناسبی جهت حل مساله جمع آوری میشود. دو منبع اصلی برای تعرپف این محرکها وجود دارد. که منبع اول تکنیکهای نوآوری و منبع دوم وضع موجود محیط از نظر دانش میباشد.

در منبع اول تکنیکهای نوآوری و اصول طراحی آنها محور طراحی ابزارهای جمع آوری اطلاعات قرار میگیرند. این ابزارها باید تعریف مشخص سیستمی داشته و ورودی و خروجی آنها و اینکه چه اتفاقی برای اطلاعات حاصل از آنها رخ میدهد معلوم باشد. تکنیکهای نوآوری در سیستمها میتوانند به دو حالت بکار گرفته شوند. در حالت اول این تکنیکها بطور کامل به استخدام فرایندهای سیستمی در آمده و توسط افراد از آنها استفاده میشود. این حالت اغلب بمنظور برخورد مشخصی با یک مساله برای سازمان رخ استفاده میشود. در حالت دوم از متن تکنیکهای خلاقیت استفاده میشود و فرمهای جمع آوری اطلاعات طراحی میشود. مثلا وقتی که یکی از قسمتهای تکنیک اسکمپر توجه به بزرگسازی است بمنظور جمع کردن اطلاعات و دانش پراکنده در خصوص شرایط خاصی از سازمان باید ذهنها را به تفکر برای بزرگسازی تحریک نمود.

کنترل پراکندگی اطلاعات در سازمانها

آنچه در کنترل پراکندگی اطلاعات رخ میدهد همواره موید این مطلب است که برای حل بسیاری از مسائل اطلاعات لازم وجود داشته است. ولی بخاطر پراکندگی و متمرکز نبودن عمدتا شرایط سازمان تغییر نمی کرده. مسائل حل نمی شده است. لذا هر مدیری که طعم شیرین کنترل پراکندگی اطلاعات سازمان خود را بچشد یقینا براحتی برای حل مسائل سازمان خود بسراغ مراجع بیرونی نخواهد رفت. در واقع کنترل پراکندگی اطلاعات عامل بسیار کلیدی برای افزایش توان مدیریتی یک مدیر است.

شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا بوسیله سامانه حل مساله سپند خود مدعی ایجاد هسته سازمان یافته کنترل کننده کنترل پراکندگی اطلاعات سازمان ها است. این سامانه بوسیله محرکهای خاص خود و همچنین دستورالعملهای بهره برداری از خود در قالبهای مختلف میتواند سازمانها را جهت حصول به اهداف متعالی خود یاری رسانده. توان مدیریتی مدیران سازمانها را افزایش دهد. استفاده از این سامانه برای سازمانها نیازمند مشاوره ای دقیق و کارآمد است. تا سازمانها بتوانند با بهره وری بیشتری از آن استفاده نمایند.