استارتاپهای متعالی و سازمانهای خلاق:همانطور که در مبحث استارتاپهای متعالی بیان شد این استارتاپها عامل تعالی محیط و جامعه ای که در آن قرار دارند میشوند. شاخصهای تعالی که این استارتاپها حامل آن هستند. منجر به ایجاد شکوفایی معنوی علاوه بر شکوفایی و رشد مادی در مشتریان آنها میشود. بدیهی است که ایجاد شکوفائی و رشد معنوی و مادی در مشتریان نیازمند سرویس دهی خلاقانه و هوشمندانه در متن کسب و کار یک استارتاپ میباشد. لذا باید استارتاپ صاحب سازمانی خلاق و تفکری پویا در مدیریت خود باشد. لذا وجود خلاقیت سازمانی در یک استارتاپ خلاق امری اجتناب ناپذیر میباشد.

اندازه گیری اثربخشی و توسعه خلاقیت

چگونه میتوان خلاقیت یک سازمان را اندازه گرفت؟ پاسخ این سوال یقینا دستورالعملی است که باید در هر استارتاپ متعالی وجود داشته باشد. استارتاپهای متعالی باید برنامه مدون توسعه خلاقیت در ساختار خود تعریف نموده. پیشرفت و اثربخشی برنامه خلاقیت در درون خود را بوسیله این دستورالعمل اندازه گیری نمایند. بنابراین یک استارتاپ نیازمند ساختار سازمانی خلاقی است که حاوی دو جزء بسیار مهم و کلیدی است. برنامه مدونی جهت توسعه خلاقیت، دستورالعمل اندازه گیری اثربخشی و توسعه خلاقیت حاصل از برنامه مذکور.

واضح است که ساختار استارتاپهای متعالی و سازمانهای خلاق و وجود برنامه جهت توسعه خلاقیت بدون توجه به مفاهیم مدیریت مدرن و استفاده از تجربه و دانش روز مدیریت امری بسیار مشکل و حتی ناممکن است. لذا مدیریت دانش مدیریت نوین استفاده موثر از دانش مدیریت نوین امری حیاتی برای کلیه استارتاپهای متعالی است. پس مساله اصلی اینست که چگونه یک استارتاپ متعالی میتواند در بهترین حالت ممکن از مفاهیم مدیریت نوین در ساختار خود بهره برداری نماید؟

سرمایه گذاری روی سیستم

پاسخ این سوال امری تخصصی و مستلزم تعریف پروژه های ساختارسازی سازمانی برای هر استارتاپی است. این مطلب در سرمایه گذاری روی استارتاپها بسیار مهم و کلیدی است. برای سرمایه گذاری قبل از آنکه نوع فعالیت و ارزش خروجی یک استارتاپ مشخص باشد باید ساختار سازمانی و سیستمی که بناست ارزش خروجی مورد نظر آنرا حاصل کند تعریف شفاف و قابل اطمینانی داشته باشد. در واقع سرمایه گذاری باید روی سیستم انجام شود و نه محصول یا خدمت یک استارتاپ.

سامانه حل مساله سپند خود یک تجلی عینی از یک استارتاپ متعالی است که عامل تعالی استارتاپهای دیگر میشود. لذا شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا که مبدع و مالک این استارتاپ است مدعی است که میتواند با بهره گیری از تفکر و پیش فرضهای علمی پشتوانه سامانه حل مساله سپند به ایجاد ساختار برای استارتاپهای متعالی بپردازد. نوع بکارگیری و استفاده از این سامانه کلید موفقیت در توسعه کسب و کار استارتاپها و میزان تعالی در آنها میباشد که این امر در مشاوره تخصصی شرکت سامانه پگاه میباشد.