سازمان مجازی خلاق

سازمان مجازی خلاق

تبدیل یک موجودیت حقیقی به یک موجودیت مجازی و دیجیتال امری شایع و رایج در دنیای امروز است. از این رو تبدیل موجودیت حقیقی یک سازمان به موجودیتی مجازی دور از ذهن نیست. اما سوالی اساسی در این خصوص وجود دارد.آن اینکه هدف از تبدیل موجودیت سازمان از حقیقی به مجازی و بهترین شرایط تحقق آن هدف چیست؟ پاسخ این سوال در ایجاد منافع سازمان از تبدیل موجودیت آن به یک موجودیت دیجیتال نهفته است.

ذکر یک نکته مهم در اینجا ضروری است که هویت دیجیتال با موجودیت دیجیتال برای یک سازمان بسیار متفاوت است. هویت دیجیتال امری بیرونی است. نمایش ماهیت سازمان و خروجیهای آن برای اجتماع است. ارزشهای تولید شده از طرف سازمان برای جامعه بوسیله هویت دیجیتال توصیف میشوند. اما موجودیت دیجیتال امری کاملا درونی و مرتبط با بحثهای ایجاد فضای دیجیتال در درون سازمان به هدف پیشبرد کارها و فرایندهای کاری تعریف شده درون سیستم و ساختار یک سازمان است. گردش کار در سازمان، تعامل بخشها با یکدیگر و بحثهایی از این قبیل که محدود به درون سازمانها است.که اگر دیجیتال شوند در بسیاری از موارد تسریع شده و کیفیت انجام کارها بیشتر میشود. همچنین سازمان میتواند از درگیری کارکنان خود در بسیاری از فعالیتهای زائد کاسته.آنها را مشغول به فعالیتهای مفیدتری در جهت اهداف سازمان نماید.

دانش در سازمان مجازی خلاق

هدف اصلی از ایجاد موجودیت دیجیتال تسهیل در فعالیتهای سازمان و کاهش منابع مصرفی همراه با بیشترین راندمان کاری است. اگر بنا باشد که فعالیتهای سازمان تسهیل شود کارکنان فراغ بال بیشتری خواهند یافت و منابع بیشتری آزاد خواهد شد. در نتیجه مدیریت توان بیشتر در استفاده از منابع درون سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی استفاده از دانش و خلاقیت سازمان بهتر امکانپذیر گشته.منابع انسانی به سرمایه انسانی ارتقاء می یابند. ارتقاء منابع انسانی به سرمایه انسانی به معنای مدیریت خلق ارزشی در سازمان است.که در انحصار انسان است و با هیچ وسیله دیگری نمیتوان آنرا خلق نمود. این ارزش همان “دانش” است.

دانش محصول خلاقیت و خلاقیت محصول مواجهه انسان با مساله است. ایجاد یک سیستم و ساختار برای طرح و حل مساله در یک سازمان به معنای ایجاد فضایی سازمانی است که خلاقیت در آن بوسیله رخدادها و فرایندهایی تکرارپذیر هدایت و مدیریت میشود. ایجاد این ساختار سازمانی بطور مجازی و در فضای دیجیتال بمعنای خلق یک سازمان مجازی خلاق است. سازمانهای مجازی خلاق از جهت شبکه سازی بسیار قویتر از شبکه های حقیقی میتوانند عمل کنند و محلی برای تبادل دانش سازمانها هستند.

مهمترین فعالیتی که در یک سازمان مجازی خلاق باید رخ دهد ارزیابی عملکرد دانشی است که در این سازمان تولید و به اشتراک گذاشته میشود. شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا با تولید سامانه حل مساله سپند گامی اساسی در خلق سازمان خلاق برای سازمانها برداشته و این ابزار را میتواند توام با بسته مشاوره ای همراه آن به کلیه سازمانهای متقاضی عرضه کند.

سامانه حل مساله سپند یک ابزار بسیار قوی در فضای مجازی است که میتواند اقتصاد سازمانها را هدف گیری و آنرا ارتقاء بخشد. ارزیابی عملکرد این سامانه میتواند منجر به مدیریت موثرتر و افزایش بهره وری دانش سازمانها گردد.

no-repeat;left top;;

auto