سامانه حل مساله سپند ابزاری مکانیزه برای سازمان خلاق

سامانه حل مساله سپند خالق سازمان خلاق

توان مدیریتی یک مدیر پارامتری است که تمام علم مدیریت با الگوها، روشها و استانداردهای خود بدنبال گسترش آن است. آنچه در خصوص این پارامتر شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا بر آن قائل است اینست که مدیریت یک مدیر وابسته به قدرت حل مساله اوست. پایه این دیدگاه بر این استوار است که “هر مدیری بهرحال با مجموعه ای از مسائل مواجه است که روی ذهن او سنگینی میکند و توان او در برداشتن این وزنه های سنگین تعیین کننده قدرت مدیریت اوست”. بدیهی است که هیچ مدیری قادر به حل تمامی مسائل ممکن بر سر راهش نیست.باید تیمی را هدایت کند و مهمترین هدایت او در توانمندسازی تیم او جهت حل مسائل خودش میباشد. بنابراین هر مدیری نیازمند افراد و کارکنان خلاق زیرمجموعه خود میباشد.  باید بدنبال توسعه خلاقیت و توان خلق دانش بهمراه بهره وری مضاعف دانش آنان باشد.

برمبنای آنچه بیان شد سازمان خلاق هدف و آرمان بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کارها میباشد. خلاقیت بالا در یک سازمان عامل حل سریعتر مسائل و توان بالا در مواجهه با نوسانات و بحرانها در اجتماع است. سازمان خلاق داشتن یک مدیر بمعنای افزایش قدرت حل مساله اوست. اما ایجاد یک سازمان خلاق چگونه ممکن است و چه ابزارهایی نیاز دارد؟ این سوالی است که ما بوسیله سازمانی مجازی با نام اختصاری “سامانه حل مساله سپند” به آن پاسخ میدهیم.

سامانه حل مساله سپند

کلیدهای اصلی خلاقیت دو مجموعه رخداد حیاتی است: جمع آوری اطلاعات و شکستن قالبهای ذهنی. این مطلبی است که در دیگر مباحث به آن پرداخته شده است. بمنظور مدیریت مکانیزه این دو رخداد سامانه شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا به طراحی سامانه ای اقدام نموده است که در دو با رویکردهای خاص خود با رویکردهای خاص خود در سازمانها به خلق این رخدادها میپردازد. این دو دسته ابزار موجودیتهای این سامانه و همچنین حسابهای کاربری آن میباشد. موجودیتها در سامانه حل مساله سپند ابزارهایی انعطاف پذیر هستند که قابلیت تعریف بطور دلخواه برای سازمانهای مختلف را دارند.

فرمهای جمع آوری اطلاعات در موجودیتها تعریف و برای جمع آوری اطلاعات پراکنده پیرامون موضوعات مختلف در سازمان از آنها استفاده میشود. دسته دیگر ابزارهای سامانه انواع حسابهای کاربری هستند که شکل تعریف یک سازمان مجازی خلاق را بعنوان ضمیمه یک سازمان حقیقی امکانپذیر میسازند. حسابهای کاربری برمبنای موقعیت و سطح دانش کارکنان سازمان بعنوان کاربران اصلی سامانه تعریف و به آنها اختصاص داده میشوند. همچنین در این سامانه امکان ایجاد شخصیتهای مجازی و دیجیتال متنوع برای یک کاربر امکانپذیر است.

تعریف جایگاه برای هر فرد

در سامانه حل مساله سپند بمانند یک سازمان برای هر فرد باید جایگاه تعریف شده وجود داشته باشد.کلیه تحرکات آن فرد باید مورد نظارت از طرف مدیریت سامانه قرار گیرد. امکان ارتقاء حساب کاربری نیز در این سامانه وجود دارد و این امر توسط مدیریت سامانه با ملاحظه فعالیتهای قابل قبول و مورد انتظار از صاحب اکانت کاربری میتواند وقوع یابد.

سامانه حل مساله سپند همچنین ابزارهایی برای ارزیابی عملکرد صاحبان حسابهای کاربری میباشد. این بخش از سامانه برای اندازه گیری میزان اثربخشی سامانه روی اقتصاد سازمان و دیگر شاخصهای توسعه سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. این بخش باید بطور دقیق و کاملا علمی و حساب شده مورد مدیریت قرار گیرد.اگر چنین نشود میتواند در سازمان و میان کارکنان تلاطم ایجاد نماید.

شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا بمنظور توسعه توان اقتصادی سازمانها در سطح خرد اقتصادی و اقتصاد کلان در کل صنعت کشور بدنبال اثرگذاری عمیق بر اقتصاد جامعه بوسیله این سامانه میباشد. این امر تاکنون عامل ایجاد محصولاتی مانند سامانه حل مساله سپند شده.این شرکت مدعی ایجاد ارزش بوسیله این سامانه در صنعت و اقتصاد کشور است.