وضع کنونی استارتاپ ها و سرویس دهی ما به استارتاپ ها

وضع کنونی استارتاپ ها و سرویس دهی ما به استارتاپ ها:وضع موجود استارتاپها در اکوسیستم کارآفرینی جامعه

شکست استارتاپها امریست که در اکوسیستم کارآفرینی کشور بسیار چشمگیر و اخبار آن همواره به گوش میرسد. برآوردها از وضعیت میزان رشد و موفقیت استارتاپها در کشور اینگونه نشان میدهند که 90 درصد از استارتاپهای ایرانی شکست خورده. و مجبور به ترک فضای کارآفرینی کشور میشوند. براستی چرا اینگونه است؟ جمع بندی پاسخ 14 شتاب دهنده در دنیا اینست. که پنج دسته عامل باعث شکست استارتاپها میشود. این عوامل عبارتند از: ضعف هماهنگی تیمی، ناکارآمدی تستها و ناتوانی در تعامل با جامعه، عدم تطابق ایده با نیاز واقع، عدم ایستادگی و پایداری روانی مدیریتی، نداشتن تفکر و در پی آن ساختار سیستمی قوی و رفتارهای هیجانی مدیریتی متاثر از طمع و دیگر ضعفهای روانی است.

مهار و غلبه بر عوامل

یقینا مهار و غلبه بر این عوامل و پیشگیری از شکست استارتاپها دغدغه اول در شکل دهی موثر به اکوسیستم کارآفرینی جامعه میباشد. بنظر میرسد که غلبه بر این موانع و عوامل شکست با ایجاد یک ساختار پایدار و موثر در کلیت اکوسیستم کارآفرینی جامعه امکانپذیر است. البته این بدان معنا نیست که چنین ساختاری را باید دولت و نهادهای حاکمیتی جامعه ایجاد کنند. واقعیت اینست که ایجاد چنین ساختاری قبل از هر چیز نیازمند ایجاد تقاضا برای آن در اکوسیستم کارآفرینی کشور است.

اگر چنین تقاضایی وجود نداشته باشد. ایجاد ساختار مذکور فقط بمعنای ایجاد یک فضای تحمیلی با قوانین صلب و بعضا ناخوشایند برای افراد خلاق و کارآفرین در کشور است. لذا قبل از هر چیز باید فرهنگ جامعه کارآفرین کشور ارتقاء یافته. درخواست سیستم از متولیان مدیریت اکوسیستم کارآفرینی در کارآفرینان جوان و خلاق ایجاد شود. بدین منظور بایستی ملزومات مورد نیاز یک ایده که هسته اصلی آنچه انگیزش به کارآفرینی در ذهن کارآفرینان است بخوبی شناخته شود.

آنچه یک ایده استارتاپی جهت تحقق باید داشته باشد

کارآفرین باید درک درستی از تحقق یک ایده و تبدیل آن به کسب و کار در جامعه داشته باشد. تا به مطالبه شرایط ایده آل در جامعه برای تحقق ایده کارآفرینانه خود بپردازد. در این زمانه مدیریت ایده ها امریست که به مدد رسانه های دیجیتال و فضای مجازی بیش از پیش میسر است. در اینجا مهمترین عناصری که در مدیریت ایده ها باید به آنها پرداخته شود را تبیین میکنیم.

شفافیت نیاز و مساله ای که ایده پاسخگوی آنست:

نیازی که عامل خلق ایده ها است باید کاملا شفاف و واقعی بوده. پرداختن به آن توجیهات لازم را داشته باشد. اگر شفافیت در نیاز وجود نداشته باشد و منطبق با واقع نباشد احتمال شکست هر فعالیت گسترده ای در مورد آن ایده بسیار بالاست. لذا با شفافیت ایجاد کردن در ایده ریسکهای آینده آن را میتوان کاهش و مدیریت آنرا تسهیل نمود.

مشخص بودن مالکیت و ساختار مدیریتی برای رشد و تحقق ایده:

قبل از شروع فعالیت روی هر ایده باید مشخص شود که مالک ایده کیست . کلیه فعالیتهای بارورسازی این ایده در قالب چه سیستمی باید انجام شود. اگر فعالیتها در قالب ساختاری سیستمی انجام نشوند منجر به هرز رفتن انرژیها و موازی کاریهای فراوان میشوند. لذا باید ساختار سیستماتیک که غالبا پروژه محور میباشد. بمنظور تحقق ایده تعریف و مراحل انجام و به ثمر رسیدن ایده طی شوند.

وجود منابع جهت تحقق ایده:

هر کاری مجموعه ای از منابع طلب میکند. لذا قبل از فعالیتهای محقق کننده یک ایده بایستی پاسخ این سوال معلوم شود که منابع مورد نیاز آن چیست؟ اگر مجموعه ای از پروژه ها در ساختار مدیریتی تحقق ایده مشخص شده باشند منابع لازم جهت تحقق ایده ها را میتوان از آنها استخراج نمود.

وجود برنامه آینده دار و مشخص جهت رشد و تحقق ایده:

در دنیای امروز همواره نیاز به دوراندیشی و آینده نگری بعنوان یکی از سرفصلهای اصلی مدیریت کسب و کارها مطرح میشود. این امر اگر در خصوص هر کسب و کاری مشخص نباشد نمیتوان رشد و توسعه آنرا اندازه گرفت.  همچنین نمیتوان میزان پیشرفت در کار را درک کرد. بنابراین باید برنامه ای که نمای مشخصی از آینده در اختیار صاحب ایده قرار میدهد تهیه و سرلوحه تمام فعالیتهای او از ساختارسازی مدیریتی تا انجام پروژه های تحقق ایده باشد. برنامه ریزی استراتژیک بهترین ابزار برای تهیه چنین برنامه و افقی برای ایده است.

آنچه بانک ایده های استارتاپی ما به کارآفرینان میدهد

جمع آوری ایده های استارتاپی یکی از فعالیتهای کلیدی در کسب و کار شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا با نام اختصاری سپند است. که مجرای ورود علاقمندان به تعامل با این شرکت برای آنان محسوب میشود. بانک اطلاعاتی از ایده های کارآفرینانه با رویکردهای مشخص شرکت سپند در خصوص امر کارآفرینی میتواند موتور محرک و انگیزش بخشهایی از جامعه به کارآفرینی محسوب شود. لذا توجه دقیق به بانک ایده های استارتاپی شرکت ما میتواند راهکاری برای بهبود بخشی از فضای کسب و کار و نوآوری در جامعه ایران محسوب شود.

بانک ایده های استارتاپی ما دو هدف اساسی را برای کارآفرینان جوان دنبال میکند. هدف اول ایجاد الگوهای ذهنی در آنان. بمنظور تطابق ایده هایشان با ایده های ما جهت موفقیت در کسب و کارشان. هدف دوم تحریک و انگیزش آنان به مشارکت با ما بمنظور توسعه استارتاپهای برآمده از سامانه حل مساله سپند است. این دو هدف عملا دو سرویس کارآفرینی هستند که میتوانند در بهبود اکوسیستم کارآفرینی در جامعه نقش کلیدی و موثر داشته باشند.

کلیه کارآفرینان جوان و افرادی که در قالب تیمهای مشخص صاحب ایده و پتانسیل کارآفرینی میتوانند در تعامل با ما به وضع کنونی استارتاپ ها و سرویس دهی ما به استارتاپ های خود اقدام نمایند.